Din udgift

Din udgift ved at føre en ”småsag”

Din pris ved at føre en småsag, afhænger af 2 forskellige forhold:

1.  Det ene er forholdet mellem dig og din eventuelle partsrepræsentant.

Hvis du antager en advokat eller anden partsrepræsentant, skal du naturligvis betale salær. Præcis som du skal betale for musikken, når du har bestilt musik til en fest. Og du skal betale salæret uanset om du taber eller vinder sagen, og uanset om du kan få hjælp til omkostningerne ved småsagen eller ej.

2.  Det andet forhold handler om, at du er part i en småsag, som behandles ved domstolene.

Som part i en retssag er der nogle omkostninger, der skal betales til retsafgift, bevisførelse mv.

Når sagen sluttes ved retten fastsætter dommeren hvilket sagsomkostningsbeløb, derunder til partsrepræsentation, taberen skal betale til vinderen af sagen.

Endelig er der eventuelt mulighed for at få retshjælpsforsikringshjælp eller fri proces til omkostningerne ved en retssag.

Vi skal her forsøge at redegøre nærmere for, hvad kombinationen af disse forhold vil betyde for dig og din udgift til sagen.

Salær til partsrepræsentanten:

Hvor meget du skal betale for at antage en repræsentant afhænger af de aftaler, der indgås.

Advokater:

Advokaters salærfastsættelse er underlagt reguleringen i retsplejelovens § 126. Efter denne bestemmelse må en advokat ikke tage et højere salær for et stykke advokatarbejde ”… end hvad der kan anses for rimeligt.”. Almindeligvis indgår en række momenter i prisfastsættelsen: F.eks. sagens værdi, sagens betydning for parten, det opnåede resultat, det medgåede tidsforbrug mv., hvilket ikke just giver en forudsigelig pris.

Du har krav på at advokaten på forhånd og af egen drift indformerer dig om det salær, han vil beregne sig for sin bistand, eller de retsningslinjer, han vil anvende ved salærberegningen.

Andre partsrepræsentanter:

Alle andre partsrepræsentanters salær afhænger helt at den aftale, der bliver indgået. Der er ikke retsningslinjer for rammerne for en sådan aftale.

Omkostninger ved retten: (Forholdet mellem dig og modparten/retten)

Det er forbundet med omkostninger at få en tvist afgjort ved retten.

En sagsøger skal betale retsafgift, der i småsager altid er på kr. 500.

Der kan være omkostninger til bevisførelsen, f.eks. sagkyndig oplysning (syn og skøn), vidnegodtgørelse mm. Omkostninger hertil skal i første omgang betales af den, der ønsker den pågældende bevisførelse. Retten kræver sikkerhedsstillelse forud for udgiftens afholdelse.

Ved sagens afslutning kan retten pålægge taberen af en småsag, at betale et omkostningsbeløb til vinderen af sagen. Dette omkostningsbeløb omfatter nødvendig retsafgift og omkostninger til relevant bevisførelse. Og hvis vinderen har haft udgifter til partsrepræsentation, pålægger retten efter særlige regler tillige taberen at betale et bidrag til vinderens omkostninger til partsrepræsentation. Fordi småsager er beregnet til at være ”gør det selv”-sager har retten kun mulighed for at godtgøre vinderen for partsrepræsentation til selve hovedforhandlingen.

Retten vil derfor pålægge taberen at betale de omkostninger, som vinderen, med rimelighed, har haft til retsafgift og bevisførelse, samt et beløb til vinderens partsrepræsentant, fastsat alene efter den tid hovedforhandlingen har varet. Reglerne herom findes i landsretspræsidenternes notat.

Retshjælpsforsikring/fri proces dækker også kun omkostninger til partsrepræsentation til selv hovedforhandlingen.

Din udgift:

Den udgift, som du ender med at få for at føre en småsag, bliver en kombination af disse to forskellige forhold.

Hvis du har valgt partsrepræsentant skal du på den ene side under alle omstændigheder betale salær til partsrepræsentanten i henhold til den indgåede aftale, samt udlægge udgiften til eventuel retsafgift, bevisførelse og vidner.

På den anden side er der, ved en hel eller delvis vunden sag, mulighed for, at der ved rettens omkostningsfastsættelse pålægges din modpart at betale et omkostningsbeløb til dig, til helt eller delvis at dækning af dine omkostninger.

Og du kan, hvis du opfylder betingelserne, muligvis opnå hjælp til dele af sagsomkostningerne:

  • Tilskud efter reglerne om offentlig retshjælp ved advokat til omkostningen til Fase I, samt;
  • Tilskud til omkostningerne til partsrepræsentation til hovedforhandlingen fra retshjælpsforsikring eller fri proces.

OBS:

Da småsagsprocessen er lavet som en ”gør det selv”-proces giver reglerne om rettens tilkendelse af sagsomkostninger, og reglerne om retshjælpsforsikring og fri proces kun mulighed for støtte til selve hovedforhandlingen. Hvis der ikke bliver nogen hovedforhandling, udløses denne støtte derfor ikke.

En paradoksal konsekvens af dette forhold er, at du selv skal betale alle omkostningerne, hvis du opgiver eller forliger sagen inden hovedforhandlingen.